За­мје­ник се­кре­та­ра Ге­не­рал­ног са­вје­та „Је­дин­стве­не Ру­си­је” и пот­пред­сјед­ник Др­жав­не ду­ме Ру­ске Фе­де­ра­ци­је Сер­геј Же­ле­зњак

Сергеј Железњак поздравио формирање Уније за неутралност Црне Горе, подршка и из Македоније

За­мје­ник се­кре­та­ра Ге­не­рал­ног са­вје­та „Је­дин­стве­не Ру­си­је” и пот­пред­сјед­ник Др­жав­не ду­ме Ру­ске Фе­де­ра­ци­је Сер­геј Же­ле­зњак по­здра­вио је фор­ми­ра­ње Уни­је за не­у­трал­ност Цр­не Го­ре. Ка­ко је оци­је­нио, то је „ва­жан исто­риј­ски до­га­ђај у скло­пу кон­сти­ту­и­са­ња вој­не не­у­трал­но­сти Цр­не Го­ре и бал­кан­ског ре­ги­о­на у цје­ли­ни“.

„Фор­ми­ра­ње ши­ре цр­но­гор­ске по­ли­тич­ке и гра­ђан­ске ко­а­ли­ци­је пред­ста­вља кон­кре­тан прак­тич­ни ко­рак у ре­а­ли­за­ци­ји но­ве стра­те­шке ре­ги­о­нал­не док­три­не у Ју­го­источ­ној Евро­пи ко­ја се са­сто­ји у фор­ми­ра­њу про­сто­ра вој­но-не­у­трал­них су­ве­ре­них др­жа­ва. Та док­три­на смје­њу­је по­ли­ти­ку ши­ре­ња НА­ТО-а на Бал­ка­ну,ко­ја је у по­след­ње ври­је­ме из­гу­би­ла сва­ки здрав сми­сао и свр­сис­ход­ност“ – из­ја­вио је Же­ле­зњак за Ру­ску реч.

Же­ле­зњак је ис­та­као да се­ри­ја те­ро­ри­стич­ких на­па­да у ју­лу у Фран­цу­ској, Бел­ги­ји и Ње­мач­кој, ка­да су уби­је­не де­се­ти­не и ра­ње­не сто­ти­не ци­ви­ла, не­дво­сми­сле­но свје­до­чи о то­ме да вој­не и оба­вје­штај­не струк­ту­ре НА­ТО-а, ко­ји­ма упра­вља Ва­шинг­тон, ни­је­су у ста­њу да оси­гу­ра­ју без­бјед­ност Евро­пља­на, ни­ти да се ефи­ка­сно су­прот­ста­ве но­вим иза­зо­ви­ма и при­јет­ња­ма.

„Уто­ли­ко при­је на Бал­ка­ну, гдје је при­сут­на по­ви­ше­на ме­ђу­на­ци­о­нал­на и ме­ђу­вјер­ска за­тег­ну­тост, НА­ТО ни­је у ста­њу да бу­де га­рант ми­ра и ста­бил­но­сти, ни­ти има би­ло ка­кво мо­рал­но пра­во да пре­тен­ду­је на ту уло­гу, бу­ду­ћи да је агре­сор ко­ји је до­нио рат у Ју­го­сла­ви­ју“ –упо­зо­ра­ва Же­ле­зњак.

По ми­шље­њу за­мје­ни­ка се­кре­та­ра Ге­не­рал­ног са­вје­та „Је­дин­стве­не Ру­си­је”, ефи­ка­сно су­прот­ста­вља­ње те­ро­ри­зму, екс­тре­ми­зму и дру­гим са­вре­ме­ним иза­зо­ви­ма и при­јет­ња­ма у Евро­пи и на Бал­ка­ну мо­же би­ти обез­би­је­ђе­но са­мо ван­бло­ков­ским по­и­ма­њем ме­ђу­на­род­не без­бјед­но­сти као је­дин­стве­ног про­сто­ра са­рад­ње и за­јед­нич­ке од­го­вор­но­сти за ја­ча­ње ста­бил­но­сти у сви­је­ту.

„Цен­трал­не ме­ђу­на­род­не те­ме дру­ге фа­зе 15. Кон­гре­са пар­ти­је „Је­дин­стве­на Ру­си­ја” кра­јем ју­на би­ле су по­ли­ти­ка „но­вог по­пу­шта­ња ме­ђу­на­род­не за­тег­ну­то­сти”, тра­же­ње за­јед­нич­ких при­сту­па оси­гу­ра­ва­њу без­бјед­но­сти у Евро­пи и вој­на не­у­трал­ност ни­за зе­ма­ља Ју­го­и­сточ­не Евро­пе, укљу­чу­ју­ћи и Цр­ну Го­ру. То је ис­ка­за­но у де­кла­ра­ци­ја­ма пот­пи­са­ним са де­сет стра­на­ка из пет зе­ма­ља бал­кан­ског ре­ги­о­на. По­себ­но тре­ба на­гла­си­ти да у тим по­ли­тич­ким до­ку­мен­ти­ма Цр­ну Го­ру, као исто­ми­шље­ни­цу и са­ве­зни­цу „Је­дин­стве­не Ру­си­је”, пред­ста­вља­ју нај­ве­ће пар­ла­мен­тар­не опо­зи­ци­о­не сна­ге: Со­ци­ја­ли­стич­ка на­род­на пар­ти­ја, Но­ва срп­ска де­мо­кра­ти­ја и Де­мо­крат­ска на­род­на пар­ти­ја“ – под­ву­као је Же­ле­зњак.

Под­сје­ћа да је „Је­дин­стве­на Ру­си­ја” у ју­ну ини­ци­ра­ла усва­ја­ње спе­ци­јал­ног Обра­ћа­ња Др­жав­не ду­ме пар­ла­мен­тар­ци­ма др­жа­ва-чла­ни­ца Ор­га­ни­за­ци­је Сје­вер­но­а­тлант­ског уго­во­ра, Пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не Ор­га­ни­за­ци­је за европ­ску без­бед­ност и са­рад­њу, На­род­не скуп­шти­не Ре­пу­бли­ке Ср­би­је, Скуп­шти­не Цр­не Го­ре, Пар­ла­мен­тар­не скуп­шти­не Бо­сне и Хер­це­го­ви­не и Со­бра­ња Ре­пу­бли­ке Ма­ке­до­ни­је, ко­је се ти­че не­до­пу­сти­во­сти на­сил­ног ши­ре­ња НА­ТО-а на Бал­ка­ну и по­тре­бе за ува­жа­ва­њем во­ље на­ро­да бал­кан­ских зе­ма­ља.

„Ми до­бро зна­мо ка­кве огром­не на­по­ре ула­жу САД и ру­ко­вод­ство НА­ТО-а ка­ко би пре­ко сво­јих аге­на­та и ути­ца­ја у Цр­ној Го­ри уву­кли зе­мљу у тај вој­ни блок, упр­кос во­љи цр­но­гор­ског на­ро­да. При­том, по­те­зи по­је­ди­них цр­но­гор­ских по­ли­ти­ча­ра, ко­ји ужи­ва­ју по­др­шку са оне стра­не оке­а­на, има­ју не­скри­ве­ни ан­ти­ру­ски ка­рак­тер и усмје­ре­ни су на на­мјер­но по­го­р­ша­ва­ње вје­ков­них при­ја­тељ­ских од­но­са Ру­си­је и Цр­не Го­ре. Ме­ђу­тим, Ру­си­ја је уви­јек по­др­жа­ва­ла и по­др­жа­ва­ће сло­бо­до­љу­би­ви цр­но­гор­ски на­род у ње­го­вом стре­мље­њу да са­мо­стал­но од­ре­ди сво­ју бу­дућ­ност. И у са­да­шње ври­је­ме су­ро­вих ис­ку­ше­ња, ми смо за­јед­но са они­ма ко­ји упор­но, хра­бро и ци­ви­ли­зо­ва­но дје­лу­ју про­тив по­ку­ша­ја вој­но-по­ли­тич­ког по­ро­бља­ва­ња Цр­не Го­ре од ме­ђу­на­род­ног вој­ног си­сте­ма ко­ји њој ни­је свој­ствен“ – по­ру­чио је Же­ле­зњак.

За­кљу­чио је да „по­др­шка Уни­ји за вој­ну не­у­трал­ност Цр­не Го­ре од по­сла­ни­ка Европ­ског пар­ла­мен­та та­ко­ђе ја­сно свје­до­чи о је­дин­ству тих при­сту­па код нас и код од­го­вор­них европ­ских ко­ле­га”.

Иван Стоилковић, предсједник СДСМ
Иван Стоилковић, предсједник СДСМ

По­др­шка и из Ма­ке­ди­о­ни­је

По­др­шка фор­ми­ра­њу Уни­је за не­у­трал­ност сти­гла је и од Ива­на Сто­ил­ко­ви­ћа, пред­сјед­ни­ка Де­мо­крат­ске пар­ти­је Ср­ба Ма­ке­до­ни­је.

„Пот­пи­су­ју­ћи спо­ра­зум о вој­ној не­у­трал­но­сти бал­кан­ских др­жа­ва са „Је­дин­стве­ном Ру­си­јом”, кон­ста­то­ва­ли смо озбиљ­ност иза­зо­ва ко­ји при­је­те ци­ви­ли­зо­ва­ном и мир­ном раз­во­ју на­шег ре­ги­о­на. Из­ра­зи­ли смо спрем­ност за тра­же­ње за­јед­нич­ког при­сту­па у оси­гу­ра­ва­њу без­бјед­но­сти у Евро­пи, укљу­чу­ју­ћи и ини­ци­ја­ти­ву о мо­гу­ћем фор­ми­ра­њу про­сто­ра за вој­но не­у­трал­не су­ве­ре­не др­жа­ве у ре­ги­о­ну“ – на­гла­сио је Сто­ил­ко­вић.

Руска реч

Остави коментар

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

*