Ознака: Кесић

Обрад Ке­сић, шеф Пред­ста­вниш­тва РС у Ва­шин­гто­ну

КЕСИЋ: Српска је од но­ве аме­ри­чке адми­нис­тра­ци­је затражила да се у СБ УН до­не­се но­ва резолуција о БиХ

Пред­ста­вни­ци Ре­пу­бли­ке Српске већ су од но­ве аме­ри­чке адми­нис­тра­ци­је тражили да се у Савјету без­бје­днос­ти УН до­не­се но­ва резолуција о БиХ, а да се са­даш­ња […]