Ознака: Изасланик

Приликом једног од сусрета Милорада Додика и Хорберта Хофера

Додик: Спреман сам на све да бих осамосталио Републику Српску

Ре­фе­рен­дум о ра­ду Тужилаш­тва и Су­да БиХ у Ре­пу­бли­ци Српској би­ће одржан упркос ре­ци­ди­ви­ма и по­ли­ти­чком на­си­љу БиХ и ме­ђу­на­ро­дне за­је­дни­це, по­ру­чио је пред­сје­дник РС […]